Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r., na terytorium całej Unii Europejskiej weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na uwadze powyższe pragniemy zapewnić, iż  dla ochrony udostępnianych przez Państwa danych osobowych stosujemy wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto stosujemy zasadę szczególnej ostrożności. Poniżej przedstawiamy zasady, według których gromadzimy i przechowujemy Państwa dane, wskazujemy prawa jakie Państwu przysługują, a także podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I NA CZYM POLEGA ICH PRZETWARZANIE?

„RODO” w art.4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne. Ponadto, informujemy iż zgodnie z „RODO” ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność wykonywana na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Administratorem Państwa danych osobowych są: PCWO S.A. z siedzibą w Warszawie  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000658241 oraz Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w  Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000460749 (łącznie zwane dalej: PCWO).

Wskazane powyżej podmioty pozostają  współadministratorami Państwa danych osobowych i tym samym wyznaczyły wspólny punkt kontaktowy dla spraw związanych z ochroną danych osobowych. Jeśli wyrazicie Państwo życzenie skontaktowania się z nami w sprawie związanej z Państwa danymi osobowymi, a także  w jakiejkolwiek innej kwestii, bardzo prosimy o kontakt pisemny pod adresem e -mail:  biuro@pcwo.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 535 394 394.

SKĄD CZERPIEMY INFORMACJE O PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od Państwa,  w czasie kontaktu z nami.

W sytuacji gdy jesteście Państwo naszym Klientem, podajecie nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie uzyskania informacji o zakresie naszych usług, np. odkupu wierzytelności lub reprezentowania w sprawie o odszkodowanie. Państwa dane osobowe możemy pozyskiwać również od towarzystw ubezpieczeniowych wraz z aktami sprawy. Jeśli korzystacie Państwo z naszych serwisów internetowych, zbieramy informacje o Państwa aktywności w tych serwisach oraz o podejmowanych przez Państwa działaniach. Jeśli jesteście Państwo  naszymi Kontrahentami, podajecie nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w toku jej wykonywania, np. w ramach korespondencji e-mail. Jednocześnie dane kontaktowe możemy uzyskać bezpośrednio od kogoś w Państwa organizacji (np. poprzez wskazanie Państwa w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Państwa danych osobowych do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe ą następujące:

 1. Świadczenie usług naszym Klientom

Podanie danych jest dobrowolne. Ma ono na celu zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, a także należytą ochronę Państwa interesów. W sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji (to jest w celu świadczenia naszych usług oraz ich rozliczenia na gruncie podatkowym). Przykładowo będą to: Państwa imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres zamieszkania. Usługi te to przede wszystkim:

 • ocena roszczenia odszkodowawczego, które mielibyśmy od Państwa odkupić lub co do którego mielibyśmy dochodzić w Państwa imieniu roszczeń.
 • tzw. odkup odszkodowań (odkup roszczeń o zapłatę odszkodowania wobec towarzystw ubezpieczeniowych na podstawie umowy cesji wierzytelności)
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o zapłatę mające w celu wyegzekwowania większej kwoty roszczenia,
 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji na rynku usług.
 2. a) Dochodzenie zapłaty odkupionych roszczeń

W sytuacji gdy odkupiliśmy Państwa roszczenie odszkodowawcze na podstawie umowy cesji wierzytelności, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania zapłaty od towarzystwa ubezpieczeniowego, aby móc uzyskać zapłatę odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego o ile jest ono odpowiedzialne za powstałą szkodę. Oznacza to, że Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. b) Prowadzenie naszych serwisów internetowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszych portali internetowych. Powyższe obejmuje w szczególności zapewnienie Państwu możliwości przesłania do nas danych kontaktowych w celu skorzystania z naszych usług.

 1. c) Współpraca z kontrahentami

W sytuacji gdy chcieliby Państwo podjąć z nami współpracę biznesową, Państwa dane osobowe jako właściciela firmy albo pracownika będą przetwarzane w celu nawiązania takiej współpracy.

 1. d) Korespondencja e-mail

Jeśli kontaktujecie  się Państwo z nami za pośrednictwem adresu e-mail w sprawach innych niż wskazane powyżej, podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją.  Powyższe może  być związane np. z prowadzeniem procesu rekrutacji, wykonywaniem usług dla Państwa  jako Klientów.

 1. e) Cele marketingowe

Będąc naszym klientem, potencjalnym klientem lub jego przedstawicielem, będziemy przetwarzać Państwa dane w celach marketingowych, co jest związane w szczególności z promowaniem oraz rozpowszechnianiem naszej oferty. W ramach prowadzonego marketingu możemy dopasować do Państwa zainteresowań oferty, w tym akcje promocyjne. W związku z powyższymi działaniami możemy dokonywać profilowania, które nie ma wpływu na Państwa prawa i wolności.

Dodatkowo, jeżeli wyrazicie Państwo wyraźną zgodę będziemy mogli wykorzystać Państwa adres e-mail oraz numer telefonu w celu  komunikowania się z Państwem i  przekazania naszej oferty.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji umowy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe Klientów w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy, tj. w szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres zamieszkania
 • informacje o szkodzie i przebiegu likwidacji szkody, w tym zwłaszcza numer szkody, a w przypadku szkód komunikacyjnych również informacje o Państwa samochodzie, w tym zwłaszcza numer rejestracyjny, VIN oraz inne informacje wynikające z dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • w przypadku polis inwestycyjnych numer polisy, wysokość składki, czas trwania inwestycji, datę rozwiązania umowy, wysokość kwoty potrącenia
 • historię Państwa komunikacji z nami
 • informacje o źródłach pozyskania Państwa danych
 • Państwa reklamacje
 • Państwa opinie
 • dodatkowe informacje, które mogli Państwo zawrzeć w korespondencji e-mail lub podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem
 • udzielone przez Państwa zgody
 • nazwę firmy (jeżeli jest prowadzona)
 • numer NIP
 • historię korzystania z naszych usług (w tym w zakresie wskazania roszczeń, jakie od Państwa odkupiliśmy lub w jakich sprawach Państwa reprezentowaliśmy)
 • nazwę Państwa banku i numer rachunku bankowego, jeśli zapłaty za roszczenie dokonaliśmy na ten rachunek
 • Państwa podpis
 • informacje o sposobie korzystania przez Państwa z naszych serwisów (jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na pliki cookies)
 • numer IP, z którego komunikujecie się Państwo z naszymi serwisami
 • informacje o urządzeniu, z którego korzystacie Państwo odwiedzając nasze strony internetowe, w tym informacje obejmujące jego ustawienie (np. rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu)

COOKIES

W ograniczonym zakresie stosujemy mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”), w celu lepszego dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa potrzeb. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z naszych usług. Za ich pomocą dostarczane są nam jako Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkowników i sposobie wykorzystania naszych usług. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do Państwa preferencji.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • weryfikacji połączenia między użytkownikiem a naszym serwerem; nie przechowujemy w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacji treści – w celu zabezpieczenia przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługi formularzy – w celu zabezpieczenia serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • statystyki– budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu. Monitorujemy również Państwa aktywność w naszych serwisach internetowych przy użyciu Google Analytics. Służą nam do tego opisane powyżej pliki cookies. Powyższe pomaga nam ustalić ilu użytkowników odwiedza nasze serwisy i jakie podejmują na nich działania. Pozwala nam to na bieżąco je udoskonalać, tak aby uczynić je jeszcze lepszymi i bardziej przystępnymi dla naszych Użytkowników.

Zarządzanie plikami cookies

Plikami cookies stosowanymi na naszej stronie można zarządzać, w tym je usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie „ciasteczek” może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do naszej strony. Stosowanie plików cookies jest bowiem niezbędne do dostarczenia usługi w przyjętym modelu biznesowym.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

 • udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej),
 • wykonania zawartej umowy, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,
 • prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
 • obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Uszczegóławiając powyższe, w  zależności od celu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych podstawa przetwarzania może się różnić w następujący sposób:

 • jeśli podajecie nam Państwo swoje dane osobowe na potrzeby kontaktu i oceny roszczenia, to będziemy je przetwarzać dlatego, że jest to niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy
 • w sytuacji gdy dojdzie do zawarcia pomiędzy nami umowy (np. umowy cesji roszczenia lub umowy o dochodzenie roszczeń), Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać dlatego, że jest to niezbędne w celu wywiązania się z zawartej umowy,
 • jeśli odkupimy Państwa roszczenie, to Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać na potrzeby dochodzenia zapłaty od ubezpieczyciela, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby dochodzić zapłaty roszczeń, które nabyliśmy od naszych Klientów;
 • dane dotyczące korzystania z naszych serwisów​, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
 • jeżeli wyraziliście Państwo odrębną zgodę, dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wysyłania Państwa bezpośrednich komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną;
 • jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami, żeby zadać pytanie o to jakie usługi świadczymy, jak prowadzimy nasze serwisy internetowe, czy też w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Państwa pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym Klientom i Użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji
 • jeśli prowadzicie Państwo z nami szeroko pojętą współpracę biznesową lub chcecie taką współpracę nawiązać​, przetwarzamy Państwa dane, ponieważ zawarliśmy ze sobą umowę dotyczącą ww. współpracy biznesowej (forma takiej umowy może być dowolna, w tym również ustna) i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania takiej umowy albo niezbędne do odpowiedzi na Państwa propozycję współpracy i podjęcia działań przez zawarciem stosownej; ponadto, mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby kontaktować się z wszelkimi przedstawicielami naszych Kontrahentów (np. ich pracownikami) w sprawach dotyczących prowadzonej współpracy;
 • wszystkie Państwa dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Państwu ofert i promocji, które według naszego zapatrywania mogą Państwa zainteresować, jak również innych informacji promujących PCWO oraz naszą ofertę.

JAK POSTĘPUJEMY Z TZW. DANYMI WRAŻLIWYMI (DANYMI SZCZEGÓLNEJ KATEGORII)?

W sytuacji gdy świadczymy usługę związaną z dochodzeniem roszczeń np. przy tzw. szkodach osobowych związanych z zadośćuczynieniem i odszkodowaniem, gdy przedmiotem sprawy jest stan Państwa zdrowia będziemy przetwarzać tzw. dane wrażliwe. W każdym przypadku przetwarzania danych wrażliwych, będziemy robić to wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Nośniki zawierające Państwa dane wrażliwe (np. akta szkody) będą przez nas poddawane szczególnej i wzmożonej ochronie.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE?

W razie wyrażenia na to zgody, jedynie zaufanym podmiotom z nami współpracującym, tj. w szczególności: naszym oddziałom, pracownikom, podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, hostingowe czy informatyczne). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Czas przetwarzania tych danych wynosi odpowiednio w przypadku:

 • kontaktu i wstępnej oceny Państwa ewentualnego roszczenia – do czasu podjęcia przez Państwa decyzji o nawiązaniu współpracy; po upływie tego okresu, Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, nie dłużej jednak niż 5 lat;
 • zawarcia pomiędzy nami umowy (np. umowy cesji wierzytelności lub umowy o dochodzenie roszczeń w Państwa imieniu) – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań jednak nie dłużej niż 10 lat;
 • dochodzenia od ubezpieczyciela zapłaty odkupionego roszczenia – przez okres trwania postępowania o zapłatę; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • prowadzenia współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontaktu w sprawie nawiązania takiej współpracy ​– przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warunków takiej współpracy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • pozyskane dane o sposobie korzystania przez Państwa z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookie), oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy pozostajecie Państwo Klientem oraz później – przez okres 5 lat licząc od dnia, kiedy przestali Państwo być naszym Klientem (zaprzestaliście Państwo korzystania ze świadczonych przez nas usług); po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

W naszej codziennej pracy, zwłaszcza przy prowadzeniu naszych serwisów internetowych korzystamy z narzędzi zapewnianych nam przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google).

Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one wyłącznie do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, stosując chociażby mechanizm „Tarczy Prywatności” jak np. Stany Zjednoczone.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, o których mowa powyżej.

Kierujemy się  następującymi regułami przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • Regułą adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
 • Regułą transparentności. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Państwu pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest jej przejawem.
 • Regułą prawidłowości. Staramy się, aby Państwa dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzicie Państwo że w jakimś obszarze Państwa dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, skontaktujcie się Państwo z nami bezpośrednio za pomocą adresu e –mail: biuro@pcwo.pl lub numeru telefonu: +48 535 394 394
 • Regułą integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą danych.
 • Regułą rozliczalności. Zasada ta zakłada, że administrator danych ma obowiązek wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, w związku z czym podejmujemy wszelkie działania mające na celu udzielenia Państwu pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej działań związanych z pozyskiwanymi danymi osobowymi.

JAKIE POSIADAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA?

RODO przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możecie Państwo w każdej chwili zawnioskować, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje o zakresie posiadanych przez nas danych osobowych a dotyczących Państwa osoby i przesłali je do Państwa w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX, PDF itp.).
 • Prawo do poprawiania danych. Jeżeli zaobserwujecie Państwo, że przetwarzane dane są nieprawidłowe, macie Państwo prawo zawnioskować do nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W celu edycji danych, możemy poprosić o przesłanie dokumentacji potwierdzającej zmiany.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności uznacie Państwo, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo zażądać, abyśmy zakres przetwarzania ograniczyli. Powyższe nastąpi, jeżeli Państwa żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy.
 • Prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe. Pamiętajcie Państwo przy tym, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania danych (np. w sytuacji zachowania dokumentacji pracowniczej, rozliczeń podatkowych). W każdym przypadku jednak usuniemy Państwa dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację, dzięki czemu dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z RODO, możecie Państwo zawnioskować, abyśmy wyeksportowali Państwa dane osobowe nabyte w toku dotychczasowych naszych kontaktów i współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możecie Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail biuro@pcwo.pl, poprzez infolinię +48 535 394 394 lub listownie pod adresem PCWO S.A. ul. al. Aleje Jerozolimskie 47/2, 00-697 Warszawa a także Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce. Powyższe dane pozostają aktualne także na wypadek, gdyby jakieś działanie lub sytuacja budziły Państwa obawy w zakresie jej zgodności z   przepisami prawa lub naruszenia Państwa praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zareagujemy na  dane zagadnienie.

Ponadto, jeżeli uznacie Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajecie Państwo za naruszające Państwa prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie,  chcemy Państwa poinformować, że przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo do sprzeciwu przysługuje  wówczas, gdy nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku będziemy w dalszym ciągu przetwarzali Państwa dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego został złożony sprzeciw, chyba że Państwa żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zrealizować za pomocą następujących kanałów komunikacji: adres e-mail: biuro@pcwo.pl lub poprzez infolinię: +48 535 394 394.

Kontakt

Jeśli chcesz przyspieszyć wypłatę swoich pieniędzy możesz nam przesłać kosztorys lub kalkulację (opcjonalnie)

"Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest PCWO S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 47/2, 00-697 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem: biuro@pcwo.pl"

Please leave this field empty.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do witryny internetowej www.pcwo.pl

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zamknij