Odkup odszkodowań OC

Dopłata do odszkodowania OC

Prześlij kosztorys i sprawdź jaką dopłatę do szkody otrzymasz od nas.

Towarzystwa ubezpieczeniowe notorycznie zaniżają wartość szkód na pojazdach. Decyzja o wypłacie odszkodowania nie zamyka drogi do uzyskania pełnej kwoty. Skontaktuj się z nami i odbierz dopłatę do odszkodowania OC.

Dopłata do odszkodowania OC – co robimy?

Otrzymałeś decyzję o wypłacie odszkodowania i nie jesteś pewien czy towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponowało kwotę adekwatną do skali uszkodzeń? Aby to zweryfikować, nie musisz być specjalistą w dziedzinie ani ponosić żadnych kosztów związanych z ponowną kalkulacją szkody. Nasi rzeczoznawcy bezpłatnie ocenią, czy szkoda została rozliczona prawidłowo. Jeśli nie, zajmiemy się Twoją sprawą, a Ty otrzymasz dopłatę do odszkodowania w kilka dni.

Filozofią naszej firmy jest pomoc ludziom, którzy zostali potraktowani nieuczciwe przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wspieramy Klientów oferując dopłatę do odszkodowania OC na każdym etapie dochodzenia swoich roszczeń tj. w trakcie zgłaszania szkody, po odrzuconym przez ubezpieczyciela odwołaniu, także po otrzymaniu wypłaty zaniżonego odszkodowania. Działamy na zasadzie odkupu prawa do roszczenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie wypłacić Klientowi należną kwotę w ekspresowym tempie.

Nasza oferta dopłaty do OC skierowana jest do każdego kto miał wypadek w ciągu ostatnich 3 lat. Po upływie tego okresu sprawa się przedawnia. Prześlij do nas kosztorys i decyzję o wypłacie odszkodowania, a nasi przedstawiciele skontaktują się z Tobą z propozycją dopłaty.

Dopłata do odszkodowania OC – jak działamy?

  1. Wypełniasz formularz lub zgłaszasz się do nas telefonicznie
  2. Przesyłasz kosztorys do bezpłatnej analizy
  3. W ciągu 48h oddzwaniamy do Ciebie z propozycją dopłaty
  4. Odkupujemy szkodę i wypłacamy gotówkę

Czy mogę samodzielnie starać się o dopłatę do odszkodowania OC?

Według statystyk blisko 92% poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych otrzymuje zaniżone odszkodowanie. Wielu z nich, szczególnie po otrzymaniu odmownej decyzji ubezpieczyciela po odwołaniu zawiera ugodę, a następnie dopłaca do naprawy pojazdu.

Tymczasem poszkodowany może ubiegać się o dodatkową kwotę odszkodowania, z uwagi na to, że decyzja ubezpieczyciela, zwłaszcza ta odmowna, nie jest decyzją ostateczną. Nawet po otrzymaniu środków z towarzystwa, w dalszym ciągu można starać się o dopłatę do odszkodowania.

Samodzielna próba odebrania całej kwoty jest działaniem czasochłonnym i zazwyczaj wymaga wejścia z ubezpieczycielem na drogę sądową. Towarzystwo domaga się potwierdzenia zakupu nowych części w postaci faktur oraz dowodów naprawy pojazdu. Pozycja lidera na rynku odszkodowań, wieloletnie doświadczenie, oraz doskonała znajomość praktyk stosowanych przez ubezpieczycieli to zapewnienie, że otrzymasz od nas skuteczną pomoc i korzystną dopłatę do odszkodowania.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie nawet gdy jesteś sprawcą wypadku, w wyniku którego ucierpiał ktoś z Twojej rodziny, to przysługuje tej osobie odszkodowanie z Twojego OC. Osobie poniżej 13 roku życia przysługuje odszkodowanie, nawet gdy była sprawcą zdarzenia, gdyż według prawa nie można przypisać jej winy. Jeżeli sprawca jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub miał nieważne ubezpieczenie OC, wówczas przysługuje Ci odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Jak szybko uzyskać dopłatę do odszkodowania OC?

Wystarczy przesłać za pomocą formularza kontaktowego:

  • Kosztorys naprawy
  • Decyzje o wypłacie odszkodowania
  • Inne dokumenty, np. zdjęcia (opcja dodatkowa)

Analiza dokumentów jest darmowa.

Metody towarzystw ubezpieczeniowych na zaniżanie odszkodowań z OC

Kalkulacja szkody na podstawie cen zamienników części.

Jed z przesłanek wskazujących na możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania OC jest stosowanie przez towarzystwo popularnej praktyki zaniżania wartości szkody na postawie cen zamienników części. W tym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe wylicza odszkodowanie bazując na cenach części nieoryginalnych. Jak wskazuje kodeks cywilny (art. 363 § 1) zastosowanie takiego rozwiązania przez TU jest możliwe tylko w momencie uprzedniego wyrażenia zgody przez poszkodowanego – „naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”. Tak więc, w sytuacji, gdy użyto zamienników, można starać się o dodatkową dopłatę do odszkodowania.  

Potrącanie amortyzacji części.

Kolejną z przesłanek dających możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania OC jest potrącanie amortyzacji części. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wyliczając należną kwotę odszkodowania może uznać, że skoro pojazd był użytkowany od dawna, to jego części zostały zużyte i w związku z tym kwota odszkodowania może zostać pomniejszona o tzw. amortyzację. Nawiązując do uchwałSądu Najwyższego z czerwca 2012r. (sygn. III CZP 80/11) ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania uwzględniając celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Odszkodowanie może ulec obniżeniu, jeśli towarzystwo udowodni, że zastosowanie nowych części doprowadzi do zwiększenia wartości pojazdu w stosunku do jego wartości sprzed szkody. W przeciwnym przypadku, zaniżanie odszkodowania o tzw. amortyzację nie jest zgodne z prawem.  

Pomniejszanie odszkodowania o podatek VAT.

Zaniżanie wyceny o podatek VAT, może stać się podstawą do ubiegania się o dopłatę do odszkodowania. Towarzystwo zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie zawierające podatek VAT, poszkodowanym, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest to spowodowane faktem, że podatek VAT wpływa na kształtowanie się cen np. części czy usług naprawczych. W związku z tym, jeśli towarzystwo nie zdecyduje się na wypłatę odszkodowania z podatkiem, to poszkodowany będący osobą fizyczną będzie zobowiązany do samodzielnego pokrycia podatku usługodawcy. Zgodnie z treścią postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06) odszkodowanie OC przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu za szkodę powstałą w związku z zaistniałą kolizją, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany może obniżyć należny podatek o kwotę podatku naliczonego w momencie nabycia rzeczy.  

Zaniżone odszkodowanie

Aby określić wysokość odszkodowania w przypadku szkody częściowej lub całkowitej, należy znać wartość rynkową uszkodzonego samochodu. Kwotę tę określa zakład ubezpieczeń wypłacający odszkodowanie. Określenie wartości pojazdu odbywa się zazwyczaj w specjalistycznych systemach Info-Expert i Eurotax, gdzie definiuje się szczegółowe cechy samochodu: marka, model, rok produkcji, wyposażenie itp. Zdarza się jednak, że jeśli operator wprowadzi niepełne (zbyt ogólne) dane, wartość samochodu brana pod uwagę przy kalkulacji szkody może być niższa niż powinna. Dlatego przeanalizowanie wartości pojazdu określoną przez zakład ubezpieczeń w prawidłowy sposób pozwoli znacząco zwiększyć wartość pojazdu, oraz jest podstawą do ubiegania się o dopłatę do odszkodowania.  

Uśrednianie stawek robocizny.

Ocena skali powstałej szkody i koszt usług naprawczych zazwyczaj różni się, a ma to związek m.in. z lokalizacją warsztatu czy jego renomą. Koszty wyliczane przez ubezpieczycieli często są uśredniane, co z kolei zaniża cenę usług naprawczych. Takie postępowanie nie ma podstaw prawnych i stanowi podstawę o ubieganie się o dopłatę do odszkodowaniaNawiązując do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2003 r. (sygn. III CZP 32/03), ubezpieczyciel nie możw tym kontekście mówić o cenach uśrednionych, lecz stosowanych w indywidualnej naprawie dokonywanej w wybranym przez poszkodowanego zakładzie naprawczym. Towarzystwo, które początkowo uznało zasadność i sposób dokonania naprawy, a potem uśrednia stawki za robociznę, tym samym kwestionuje prawo poszkodowanego do dowolnego wyboru warsztatu naprawczego

Uszkodzenia powstałe przed kolizją

Ubezpieczyciel, może stwierdzić że uszkodzenie, za które należy się odszkodowanie, nie miało związku ze zdarzeniem, z racji tego, że powstało przed momentem zdarzeniaJak najbardziej taka sytuacja ma prawo mieć miejsce, ale jeśli sprawa dotyczy samochodu bezwypadkowego, to tego typu stwierdzenie działa na niekorzyść poszkodowanegoWówczas może okazać się konieczne powołanie bezstronnego biegłego rzeczoznawcy, który rozstrzygnie, czy dane uszkodzenie ma związek z danym zdarzeniem drogowym, czy faktycznie powstało wcześniej. Jeśli ocena ubezpieczyciela okaże się bezpodstawna, wówczas można starać się o dopłatę do odszkodowania OC.  

Szkoda całkowita.

Oferujemy dopłatę do odszkodowania OC również w przypadku uznania przez ubezpieczyciela szkody całkowitej. W momencie, gdy kolizja i związane z nią konsekwencje były na tyle dotkliwe dla pojazdu, może się okazać, że zakład ubezpieczeń stwierdzi tzw. szkodę całkowitą, wypłacając odszkodowanie  takiego właśnie tytułu. Ubezpieczyciele chętnie orzekają szkody całkowite, tłumacząc że np. naprawa jest nieopłacalna, bo przekracza 70% wartości pojazdu (w przypadku szkody z AC)Są to działania bezprawne. Jak mówi postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/05) za nadmierne należy uznawać tylko te koszty naprawy, które przekraczają 100% wartości pojazdu sprzed szkody (w przypadku odszkodowania z OC sprawcy). Jeśli więc koszty naprawy pojazdu nie przekraczają jego wartości sprzed szkody, to można domagać się  takiej kalkulacji, która uwzględni jego naprawienie, a nie oddanie na złom. 

Przykłady dopłat do odszkodowań OC od PCWO

Toyota Avensis, rok produkcji 2007

W kwietniu 2007 miała miejsce szkoda na pojeździe, gdzie uszkodzeniu uległy następujące elementy: błotnik przedni, nadkole wewnętrzne, poszycie drzwi przednich, folia ochronna drzwi przednich, listwa boczna ochronna drzwi przednich, listwa ochronna drzwi tylnych, błotnik tylny. Poszkodowany zgłosił szkodę do ubezpieczyciela PZU. Po oględzinach pojazdu towarzystwo wypłaciło kwotę 6715,40zł.

Nasza dopłata do odszkodowania OC

Poszkodowany nie zgadzał się z wyceną ubezpieczyciela, podjął próbę odwołania się od decyzji, jednak bezskutecznie. Zdecydował się na kontakt z nami. Po analizie kosztorysu przeprowadzonej przez jednego z naszych rzeczoznawców, okazało się, że ubezpieczyciel zastosował nieprawidłowe części zamienne. W wyniku tego Klient otrzymał zaniżoną kwotę odszkodowania. Zaproponowaliśmy dopłatę do odszkodowania OC we kwocie 3250 zł, a cały proces od momentu zgłoszenia do nas aż do wypłaty środków trwał 7 dni.

Renault Kangoo, rok produkcji 2016

Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące szkody na pojeździe marki Renault Kangoo rocznik 2016. Uszkodzeniu uległy m.in. zderzak przedni, błotnik przedni lewy, nadkole oraz drzwi przednie. Poszkodowany zgłosił szkodę do ubezpieczyciela PZU, a następnie uzyskał decyzję o wypłacie odszkodowania w wysokości 4502,34 zł, jednak nie był pewien czy towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponowało kwotę adekwatną do skali uszkodzeń. 

Nasza dopłata do odszkodowania OC

 Zdecydował się przesłać kosztorys do nas. Nasz rzeczoznawca bezpłatnie przeanalizował sprawę i jak się okazało odszkodowanie faktycznie zostało zaniżone. Dopłaciliśmy do szkody dodatkowe 2900 zł, a pieniądze przelaliśmy na konto poszkodowanego w zaledwie kilka dni.  

Kontakt

Jeśli chcesz przyspieszyć wypłatę swoich pieniędzy możesz nam przesłać kosztorys lub kalkulację (opcjonalnie)

"Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest PCWO S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 47/2, 00-697 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem: biuro@pcwo.pl"

Please leave this field empty.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do witryny internetowej www.pcwo.pl

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zamknij